Sugestie

Wyślij sugestię

Zobacz nasz sklep!
Dzisiaj jest 20.05.2018r. Imieniny: Bernarda, Bazylego
Zapomniałem hasłaRejestracja

Regulamin

 

Przed zarejestrowaniem się i zamieszczaniem na portalu własnej treści w postaci komentarzy, artykułów, opisów relacji, porad, wskazówek, zdjęć, filmów, muzyki oraz innego rodzaju tekstów, proszę zapoznać się z opisanymi poniżej zasadami.
Jeżeli spotkałeś się z naruszeniem praw autorskich w naszych tekstach poinformuj nas o tym fakcie.

Aby uwiarygodnić swoje zgłoszenie proszę podać adres www bądź pozycję książkową, będące oryginalnym źródłem tekstu.  Zgłoszenia prosimy kierować na adres [email protected]

 

ZASADY OGÓLNE

Serwis eprzewodnicy.pl udostępniany jest bezpłatnie poprzez firmę PM Services Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Chłopska 62d 70-781.

Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Zatem prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu.
Celem serwisu internetowego eprzewodnicy.pl  jest umożliwienie Użytkownikom zamieszczania informacji w bazie danych pilotów, przewodników, instruktorów, umożliwienie biurom podróży kontaktu z nimi, korzystanie z informacji opublikowanych w ramach serwisu, korzystanie z wyszukiwarek w celu znalezienia interesującej informacji oraz nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami. Ponadto serwis eprzewodnicy.pl stwarza możliwość dodawania własnych treści, zdjęć, filmów, muzyki, pisanie bloga, dyskutowanie na forum, korzystanie z opcji wymiany domów i mieszkań.

 

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

Niniejszy dokument opracowany został,  mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. PM Services Sp. z o.o. dba o to, aby informacje o Użytkownikach przechowywane w bazach danych nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne są m.in. do określenia upodobań Użytkowników serwisu internetowego eprzewodnicy.pl w celu doskonalenia portalu. Chcemy Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.).

 

IP

W Serwisie zbierane są adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione na żądanie organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

ZABRONIONE TREŚCI

W serwisie internetowym eprzewodnicy.pl nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne. Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • naruszających prawo do prywatności,
 • przedstawiających przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej,
 • obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
 • zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
 • zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora
 • zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść serwisu internetowego eprzewodnicy.pl.
 • promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub prehackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy
 • powszechnie uznanych jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum)


PM Services Sp. z o.o. zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Uczestników treściach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy PM Services Sp. z o.o.. Treści zawierające takie informacje mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte przez administratora Portalu.

Użytkownicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Uczestnika.

PM Services Sp. z o.o. ma prawo do niezwłocznego usunięcia utworów samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez Użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają w/w normy, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik naruszył prawa osób trzecich, PM Services Sp. z o.o. może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.

Wszystkie treści tworzone przez użytkowników, sprzeczne w powyższym, po zgłoszeniu do moderatora serwisu poprzez e-mail na [email protected] lub z użyciem właściwego formularza, będą usuwane. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować i usunąć utwór wstawiony poprzez Użytkownika. PM Services Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników ani nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie utworów.

Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Ponadto PM Services Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

 • jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez Użytkowników lub też używania serwisu przez Użytkowników,
 • jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron serwisu,
 • jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
 • jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu eprzewodnicy.pl , bądź też jego czasowej niedostępności,
 • naruszenia w jakikolwiek sposób przez Użytkowników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.


PM Services Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 • czasowego zawieszania działania serwisu,
 • zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie,
 • niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika w przypadku złamania zasad Regulaminu. W takim przypadku jeśli Użytkownik naruszył prawa osób trzecich Organizator może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.
 • trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści,

 

LINKI DO INNYCH STRON WWW

Na stronach serwisu internetowego eprzewodnicy.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. PM Services Sp. z o.o. nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

 

PRAWA AUTORSKIE

Korzystanie z treści zamieszczonych w portalu eprzewodnicy.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie. Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym eprzewodnicy.pl są publikowane min. do celów informacyjnych. PM Services Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie internetowym eprzewodnicy.pl, jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie treści tworzone przez Użytkowników serwisu. Użytkownik eprzewodnicy.pl publikując na tymże serwisie własne artykuły, zdjęcia, informacje, akceptuje tym samym niniejszy regulamin. Użytkownik eprzewodnicy.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do zdjęć, tekstów i video umieszczanych samodzielnie na stronach Serwisu. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż w/w utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie w/w materiałów/utworów w sytuacji, jeśli jest członkiem takich organizacji. Użytkownik upoważnia PM Services Sp. z o.o. do dokonywania zmian w w/w Utworach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych. Użytkownik upoważnia niniejszym PM Services Sp. z o.o. do nieodpłatnego wykorzystywania w/w Utworów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach serwisu internetowego eprzewodnicy.pl oraz wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia PM services Sp. z o.o. do wykorzystywania w/w Utworów w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na w/w Zdjęciach/Video i upoważnia niniejszym PM Services Sp. z o.o. do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści - udostępnianie materiałów za pośrednictwem eprzewodnicy.pl - wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. PM Services Sp. z o.o. gwarantuje sobie jednocześnie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści w dowolny sposób. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Użytkownik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność .

 

SPOŁECZNOŚĆ

Celem Społeczności w serwisie internetowym eprzewodnicy.pl jest umożliwienie Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a redakcją serwisu internetowego eprzewodnicy.pl.

1.     Całość działalności Społeczności odbywa się za pośrednictwem serwisu eprzewodnicy.pl
2.     Społeczność jest dostępna dla Użytkowników Serwisu: - w zakresie możliwości przeglądania zawartości Społeczności dla wszystkich użytkowników serwisu, za wyjątkiem niektórych treści obwarowanych innymi obostrzeniami przez samych Użytkowników (dla zarejestrowanych, dla znajomych, prywatne)
3.     Wraz z zarejestrowaniem się w serwisie internetowym eprzewodnicy.pl Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z wszystkich elementów Społeczności (w tym z forum i komentarzy pod artykułami).

Jak zostać uczestnikiem Społeczności serwisu internetowego eprzewodnicy.pl

Aby zarejestrować się w Społeczności wystarczy zarejestrować się w serwisie eprzewodnicy.pl.

 

KONTO
1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie internetowym eprzewodnicy.pl

2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

5. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

6. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania konta z którego będzie korzystać kilka osób.

7. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

 

SKLEP

* Zamówienia w są przyjmowane poprzez złożenie zamówienia na stronie www.eprzewodnicy.pl (po dodaniu wybranego produktu do koszyka i wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi)

* Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania informacji o złożeniu zamówienia. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

* Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona, chyba że obok produktu jest informacja dotycząca dostępnej ilości

* Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury, jednak z zastrzeżeniem, że nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
      W przypadku, gdy faktura ma być wystawiona na firmę, jej przedstawiciel zobowiązany jest podać w momencie składania zamówienia Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Jeśli dane korespondencyjne firmy są inne niż dane na fakturze Zamawiający powinien podać tę informację. 

 

Ceny 

* Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów dostawy,

* Na fakturach wyszczególnione są ceny towarów wraz z kosztem ich wysyłki do klienta. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Eprzewodnicy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmian cen towarów zamawianych przez klienta wiążącą ceną dla klienta jest cena obowiązująca w chwili składania zamówienia, znajdująca się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Realizacja wysyłki do klienta 

* Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki,
* Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób,
* W przypadku płatności przelewem na konto eprzewodnicy.pl przesyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, w trybie priorytetowym. Realizacja zamówienia następuje po stwierdzeniu dokonania wpłaty na konto, przy czym możliwe jest także przesłanie potwierdzenie przelewu przez klienta (za pomocą faksu lub poczty elektronicznej)
* W przypadku realizacji zamówień poprzez system Dotpay.pl lub Paypal.pl realizacja zamówienia następuje po stwierdzeniu zatwierdzenia transakcji przez operatora systemu,
* W przypadku realizacji przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej termin dostarczenia przesyłki (gwarantowany przez firmą kurierską) wynosi dwa dni robocze.

Proces składania zamówień

* Złożenie zamówienia na towary sprzedawane w Księgarni jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Za moment zawarcia umowy uważa się złożenie zamówienia przez klienta Księgarni (poprzez e-mail lub telefonicznie). Językiem tej umowy jest język polski.

* Czynności techniczne składające się na zawarcie umowy sprzedaży to:

o    dodanie produktów dostępnych na stronach sklepu do Koszyka
o    przejście do Kasy Sklepu poprzez naciśnięcie przycisku Zamawiam znajdującego się na stronie Koszyka
o    wybranie odpowiednich opcji dotyczących faktury i sposobów płatności

 

Odpowiedzialność stron 

* Eprzewodnicy.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.
* Eprzewodnicy.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie.

Możliwość zwrotu i reklamacje 

* Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony, a towar został zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, wraz z oryginałem wysłanej do klienta faktury VAT. Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty nie wyższej niż cena tego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych (od momentu otrzymania zwrotu zakupionego towaru), przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
* Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
* Reklamacje: W przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu przysługuje możliwość zwrotu. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową z adnotacją "Reklamacja" pod adres:

    PM Services Sp. z o.o.
    Ul. Chłopska 62d
    70-781 Szczecin

* Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć przesłaną wraz z nim fakturę VAT. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia.
  Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

BLOGI:

* Blog może być przeznaczony wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

* Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia bloga w każdej chwili bez ostrzeżenia, bez podania przyczyn, zwłaszcza w przypadku gdy:

  o    blog zawierał treści chronione prawami autorskimi, bez zezwolenia autora,
  o    blog zawierał treści pornograficzne, faszystowskie lub namawiające do przemocy,
  o    użytkownik do reklamy swojego pamiętnika używał spamu
  o    na blogu stosowane były skprypty blokujące lub utrudniające korzystanie z serwisu,
  o    użytkownik działał wyraźnie na niekorzyść serwisu eprzewodnicy.pl
  o    blog nie był używany w ciągu ostatnich 3 miesięcy,
  o    blog wykorzystywany był do celów komercyjnych
 

Odpowiedzialność

Eprzewodnicy.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

* treść merytoryczną blogów (za treści zawarte w blogach odpowiadają ich autorzy),
* wejście w posiadanie osób trzecich hasła użytkownika.
* przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane czynnikami atmosferycznymi lub zdarzeniami losowymi,
* nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu, związane z wadliwą konfiguracją komputera użytkownika

 

INNE ELEMENTY EPRZEWODNICY.PL

Profil
Za utwory opublikowane w Profilu Użytkownika odpowiada tenże Użytkownik, to on ma możliwość i obowiązek kasowania treści naruszających Regulamin.
 

Wiadomości Prywatne
Zabrania się rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

Forum

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:

* Nie spamuj - obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów
* Nie zamieszczaj materiałów "dla dorosłych" - obejmuje to między innymi: materiały bądź linki pornograficzne lub graficzne obrazy przedstawiające śmierć lub przemoc.
* Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat już nie był omawiany. Użyj wyszukiwarki forumowej.
* Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora.
* Unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów. Moderatorzy będą pilnować osób, które nieustannie posługują się obraźliwym językiem, albo próbują oszukać w jakikolwiek sposób autocenzora.
* Dyskusje na temat nielegalnego oprogramowania, linki do stron je zawierających są zabronione, podobnie jak dyskusje opisujące czynności związane z zażywaniem narkotyków, hakerstwo i inne nielegalne zachowania.
* Posty nie mogą zawierać treści molestujących lub pełnych nienawiści. Ważna jest także kultura wypowiedzi i szacunek wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.
* Nie podgrzewaj atmosfery - Dotyczy to ataków osobistych skierowanych przeciwko innym użytkownikom, wykpiwanie, wyśmiewanie, napastowanie kogoś. Takie posty lub tematy będą przez moderatora kasowane lub zamykane natychmiast.
* Zabrania się rejestrowania się pod wieloma nickami i angażowania się w "wieloosobowość" tzn. udawanie, że jest się wieloma różnymi osobami.
* Staraj się otwierać wątki w odpowiednich działach forum. Jest ono podzielone tak, aby wątki grupowane były tematycznie. Moderatorzy będą przesuwać wątki, które uznają za nieodpowiednie do działu.
* Unikaj WIELKICH LITER - w Internecie oznacza to, że krzyczysz.
* Wszelkie wątki lub posty, które mają na celu skrytykowanie lub zakwestionowanie decyzji moderatora zostaną natychmiast skasowane. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące czynności moderatora, proszę przesłać danemu moderatorowi lub administratorowi e-maila lub wiadomość prywatną.
* Administracja forum zastrzega sobie prawo zmian lub uzupełniania niniejszego regulaminu wg potrzeb. 14. W każdej sytuacji decyzja Administratora jest ostateczna.

ELEMENTY PŁATNE

Opłaty za korzystanie z usług serwisu znajdują się w aktualnym cenniku, przypisanym do każdego płatnego działu.

Uruchomienie usług płatnych następuje po dokonaniu zapłaty. Zapłaty można dokonać w następujący sposób:

 • Ze środków zgromadzonych na swoim koncie (przedpłata). Sposób ten wygodny jest przy dokonywaniu niewielkich płatności, 
 • Online – za pośrednictwem Dotpay.pl
 • Przelewem na konto bankowe, na poczcie, w Żabce – również należy wybrać system Dotpay.pl
 • Przy użyciu karty kredytowej – system Dotpay.pl
 • Korzystając z systemy Paypal
 • Za pomocą sms

Za usunięcie lub czasowe zablokowanie płatnych usług użytkownikowi, który złamał regulamin nie przysługuje zwrot pieniędzy. Usuniecie konta w przypadku posiadania płatnych usług oznacza rezygnacje z nich. W przypadku rezygnacji z płatnych usług przed ich pełnym wykorzystaniem serwis www.eprzewodnicy.pl nie zwraca pieniędzy.

 

ZMIANY W REGULAMINIE EPRZEWODNICY.PL

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności serwisu internetowego eprzewodnicy.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach portalu eprzewodnicy.pl. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika ze stron eprzewodnicy.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

 

KONTAKT
W przypadku pytań Użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu internetowego eprzewodnicy.pl, regulaminu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: [email protected]

 

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin serwisu internetowego eprzewodnicy.pl wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie 1 stycznia 2011 r.  


Powrót do strony głównej

Kursy Walut

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka